Algemene voorwaarden onderhoudsabonnement

Artikel 1 – Definities

Abonnementsprijs: de vergoeding door de particulier te betalen voor de onderhoudsabonnementen en het opsporen van een storing.
Haard: de +haard/kachel van de particulier
Onderhoudsabonnement: onderhavig abonnement.
Onderhoud(swerkzaamheden): het verrichten van de navolgende (preventieve) werkzaamheden aan de haard:
– reinigen van de waakvlam en brander,
– reinigen van het glas,- controle van de inrichting en eventueel reinigen en opnieuw inrichten,
– check glasvezelkoord en eventueel vervangen hiervan,- controle op gasdichtheid van de haard,- visuele controle vlambeeld en indien noodzakelijk bijstellen,- batterijen vervangen,- controle veersysteem / raambevestiging,- testen van het toestel op de gehele werking.
Particulier: De persoon die heeft getekend voor het onderhoudsabonnement en wonende is op het adres waar de haard is geïnstalleerd.
Reparatie(werkzaamheden): werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een storing te verhelpen.
Storing: aantoonbare gebreken aan (een onderdeel van) het product die ertoe leiden dat de functionaliteit van de producten onmogelijk wordt.
Servicerapport: het rapport dat een monteur van Van Tiel Haarden B.V. opmaakt na het verrichten van onderhoud, met inbegrip van advies van de monteur over te gaan tot vervanging van de onderdelen van het product.
Slijtdelen: slijtdelen betreffen de volgende onderdelen:
– thermokoppel,- handzender afstandsbediening,- ontvanger afstandsbediening + bekabeling,- gasregelblok,- koord / glasvezelband,
– waakvlamset / oxypilot
– brandermatje,- verlichting

Artikel 2 – Doel van het onderhoudsabonnement

1. Van Tiel Haarden verricht onderhoud aan de haard. Het onderhoud bestaat uit een jaarlijkse controle- en reinigingsbeurt en omvat onder meer de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1.
2. Voor de 1e afspraak van het onderhoudsabonnement houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeursmaand.
3. Het onderhoudsabonnement is uitsluitend van toepassing op gashaarden met een rookgasafvoer, verkocht en geplaatst in de BENELUX via een erkende dealer.
4. Wanneer de haard ouder is dan 2 jaar, is de eerste onderhoudsbeurt tevens ook een inspectiebeurt, waarbij mogelijke extra arbeidstijd en defecte onderdelen worden gefactureerd.

Artikel 3 – Onderhoudsabonnement Van Tiel Haarden

1. Van Tiel Haarden verricht de onder artikel 1. vermelde onderhoudswerkzaamheden tijdens de onderhoudsbeurt. Het vervangen van onderdelen – enkel de materiaalkosten – wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
2. Indien er zich gedurende de looptijd van het abonnement een storing voordoet aan de haard, verhelpt Van Tiel Haarden de storing, waarbij de voorrij-, arbeid- en materiaalkosten in rekening worden gebracht. De kosten worden na het servicebezoek gefactureerd.

Artikel 4 – Onderhoudswerkzaamheden

1. Van Tiel Haarden maakt een afspraak met particulier voor het uitvoeren van het onderhoud. De particulier is gehouden om het personeel van Van Tiel Haarden toe te staan de nodige werkzaamheden te verrichten, alsmede alle verdere redelijkerwijs van haar te verwachten medewerking te verlenen aan Van Tiel Haarden.
2. Het onderhoud wordt één maal per jaar verricht op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.
3. De onderhoudswerkzaamheden omvatten geen onderhoud aan eventueel aanwezige ventilatoren.
4. Na ieder onderhoud wordt een exemplaar van het servicerapport voor akkoord getekend door de particulier. De particulier krijgt een kopie van het servicerapport.

Artikel 5 – Duur en beëindiging onderhoudsabonnement

1. Tot maximaal 10 jaar na plaatsing van de haard kan een onderhoudsabonnement worden
afgesloten.
2. Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Het onderhoudsabonnement
gaat in op de datum van ondertekening van het onderhoudsabonnement en eindigt automatisch 20
jaar na de aankoopdatum van de haard.
3. (Tussentijdse) opzegging van het onderhoudsabonnement dient schriftelijk plaats te vinden. Het
abonnement is ontbonden wanneer u van Van Tiel Haarden een schriftelijke bevestiging van
ontbinding heeft ontvangen.
4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen zijn beide partijen gerechtigd het abonnement op te
zeggen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
5. Wanneer het onderhoudsabonnement eenmaal is opgezegd is er voor hetzelfde toestel geen
mogelijkheid meer tot het aanvragen van een nieuw onderhoudsabonnement.

Artikel 6 – Vergoeding en facturering

1. De particulier is aan Van Tiel Haarden voor het onderhoudsabonnement jaarlijks de vastgestelde
abonnementsprijs van minimaal € 130,- (incl. BTW) verschuldigd.
2. De betaling van de abonnementsprijs wordt jaarlijks na het bezoek ter uitvoering van het
onderhoud achteraf gefactureerd.
3. Indien de particulier van oordeel is dat een factuur niet correct is en om die reden de betaling van
de gehele factuur of een gedeelte daarvan opschort, is Van Tiel Haarden gerechtigd haar eigen
prestaties onder het onderhoudsabonnement op te schorten.
4. De abonnementsprijs ziet niet op kosten die Van Tiel Haarden dient te maken voor storingen die
veroorzaakt zijn of kunnen worden doordat, door of namens de particulier:
• zonder toestemming van Van Tiel Haarden wijzigingen in de haard zijn aangebracht; en/of
• de haard onoordeelkundig is gebruikt. Onder onoordeelkundig gebruik wordt in deze ook verstaan
het zelf repareren van storingen of dit laten doen door anderen dan Van Tiel Haarden
• het advies van Van Tiel Haarden tot het vervangen van onderdelen van de haard zoals opgenomen
in het meest recente servicerapport niet is opgevolgd.
5. Van Tiel Haarden behoudt het recht om, binnen alle redelijkheid, prijswijzigingen door te voeren zonder u hierover vooraf te informeren.

Artikel 7 – Storing

1. Wanneer de particulier een storing aan de haard constateert, meldt de particulier deze storing zo
spoedig mogelijk. De storing kan telefonisch gemeld worden of middels het sturen van een e-mail
aan service@vantielhaarden.nl onder vermelding van het order- of projectnummer wat terug te
vinden is op de orderbevestiging.

Artikel 8 – Slotbepalingen

A. Op alle overkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, is het Nederlands
recht van toepassing.
B. Indien geschillen optreden waarin deze voorwaarden niet voorzien of niet worden na geleefd, is
Van Tiel Haarden B.V. gerechtigd dit voor te leggen aan de optredende en uitvoerende rechtbank.