Van Tiel Haarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
A. Opdrachtgever: rechtspersoon die een service- of storingsaanvraag plaatst.
B. Installateur: Van Tiel Haarden B.V. feitelijk gevestigd aan Doornhoek te Veghel of rechtspersoon die in zijn opdracht handelt.
C. Toestel: het sfeerverwarmingstoestel waarvoor een aanvraag wordt geplaatst.
D. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel welke nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan.
E. Service: preventief onderhoud dan wel het verrichten van werkzaamheden aan een toestel gericht op het opheffen van een storing, onvolkomenheid of gebrek waardoor goed functioneren ervan niet (meer) mogelijk is.

Artikel 2: Periodieke inspectie en werkzaamheden.

A. Bij de in lid a bedoelde inspectiebeurt worden de werkzaamheden verricht die zijn voorgeschreven in de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van het toestel en worden in ieder geval, voor zover van toepassing en niet strijdig met de genoemde onderhouds-voorschriften, de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • visuele inspectie van het toestel, de gas- en elektra-aansluitingen, de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal en de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht;
  • het controleren en reinigen van de brander(s) en waakvlam; kooltjes of houtstammen en glasruiten;
  • het terugplaatsen van de kooltjes of houtstammen volgens het instructieboekje, mits dit bij het toestel aanwezig is;
  • controle op de juiste werking van het gasregelblok, thermokoppelcircuit of ionisatiebeveiliging en het ontsteken van de hoofdbrander;
  • controle op de juiste werking van de rookgasventilator (alleen in combinatie bij open gashaard), voor zover dit vanuit de directe omgeving van het toestel mogelijk is;
  • het repareren of vervangen van onderdelen indien dit voor de veiligheid of een goed functioneren wenselijk of noodzakelijk is. Daarbij geldt het bepaalde in de artikelen 8-b en 8-c;
  • eindinspectie.

Artikel 3: Algemene verplichtingen van de installateur.

A. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.
B. De installateur stelt de opdrachtgever onmiddellijk in kennis van geconstateerde gebreken aan het toestel.
C. De installateur noteert alle verrichte werkzaamheden en stelt daarvan een afschrift ter hand aan opdrachtgever.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de installateur.

A. De aansprakelijkheid van de installateur als gevolg van een toerekenbare handeling of tekortkoming is ter keuze van de installateur beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze vervanging van de geleverde of geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen.
B. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens werkzaamheden voor onderhoud of service ontstane schade aan glasruiten, tenzij deze schade aan de installateur kan worden toegerekend op andere gronden dan die welke uit de overeengekomen werkzaamheden voortvloeien.
C. De installateur aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden of explosies, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
D. Indien de installateur niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de installateur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het al geleverde of gepresteerde, respectievelijk het leverbare of presteerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Van overmacht van de installateur is in ieder geval sprake in geval van stakingen, wegblokkades, ernstige storingen in zijn bedrijf, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

Artikel 5: Verplichtingen van de installateur bij onderhoud.

A. De installateur informeert de opdrachtgever tijdig maar in ieder geval minimaal vijf werkdagen van te voren over dag en vermoedelijk dagdeel waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Tot uiterlijk 24 uur van te voren kan hiervan (kosteloos) in onderling overleg tussen partijen worden afgeweken.
B. De werkzaamheden worden als regel verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
C. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequenties als bedoeld in artikel 10-a.
Artikel 6 Verplichtingen van de installateur bij service.
A. De installateur voert service uitsluitend uit op verzoek van de opdrachtgever.
B. Indien de service niet leidt tot het opheffen van de storing, de onvolkomenheid of het gebrek, stelt de installateur de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis.

Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever.

A. De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten en verschaft daartoe de benodigde aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.
B. De overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur niet in staat is gesteld deze te verrichten.
C. De opdrachtgever stelt de op het toestel betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de installateur aan hem ter inzage.
D. De opdrachtgever informeert de installateur indien er aan het toestel werkzaamheden zijn verricht door anderen dan de installateur. Blijkt het toestel door deze werkzaamheden naar de mening van de installateur niet meer aan de daaraan te stellen eisen te voldoen dan zal hij een voorstel doen voor reparatie of aanpassing. Is dit niet mogelijk of wenst opdrachtgever niet op dit voorstel in te gaan, dan worden de service/storingswerkzaamheden op dat moment beëindigd. opdrachtgever zal alsdan de door de installateur gemaakte kosten van voorrijden, inspectie en het maken van de offerte verschuldigd zijn onder aftrek van de eventueel al in rekening gebrachte kosten.
E. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig over wijziging van zijn adres en/of telefoonnummer.

Artikel 8: De prijs.

A. De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en btw.
B. De installateur is gerechtig om, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid of een goed functioneren van het toestel wenselijk of noodzakelijk is, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever onderdelen te vervangen of reparaties of wijzigingen uit te voeren tot een maximaal bedrag van 150 euro inclusief materialen, arbeidsloon en btw.
C. Indien naar het oordeel van de installateur vervangingen, reparaties of wijzigingen noodzakelijk zijn die de kosten genoemd in lid b te boven gaan, overlegt hij met opdrachtgever of deze daarmee akkoord gaat en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de voorgestelde werkzaamheden dan heeft de installateur het recht om het standaardtarief te berekenen. De installateur is daarbij niet gehouden aan enige restitutie van al in rekening gebrachte kosten.

Artikel 9: Betaling.

A. Na verrichte werkzaamheden ontvangt u een nota, welke binnen de vermelde betalingstermijn door opdrachtgever voldaan dient te worden.
B. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt of de incasso niet mogelijk blijkt, ontvangt hij een betalingsherinnering. Indien niet binnen 14 dagen na de betalingsherinnering is betaald, is de opdrachtgever zonder verder ingebrekestelling in gebreke.
C. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betaaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
D. De installateur is na verloop van de in lid e genoemde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. De daaraan verbonden gerechtelijke en buitenechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van opdrachtgever.
H. Rechten van de opdrachtgever uit hoofde van toezeggingen, garantiebepalingen of andere regelingen of overeenkomsten strekken nimmer tot compensatie van hetgeen uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd.

Artikel 10: Niet nakoming verplichtingen.

A. Indien de installateur op het afgesproken tijdstip niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, worden de overeengekomen werkzaamheden geacht te zijn verricht. Indien opdrachtgever de werkzaamheden alsnog uitgevoerd wil hebben, dient hij dit aan de installateur mede te delen. Deze zal dan een nieuwe afspraak maken. Voor dit nieuwe bezoek is opdrachtgever een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan de voor dat jaar gelden kosten van de overeenkomst met inachtneming dat de opdrachtgever is gevestigd binnen een afstand van 50 km.
B. Indien een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of indien de installateur in surseance van betaling komt te verkeren, is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van de overkomst op te schorten.
C. Indien een der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact met de andere partij.

Artikel 11: Slotbepalingen.

A. Op alle overkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.
B. Indien geschillen optreden waarin deze voorwaarden niet voorzien of niet worden na geleefd, is Van Tiel Haarden B.V. gerechtigd dit voor te leggen aan de optredende en uitvoerende rechtbank.